O nas

Niepubliczne Przedszkole SGGW zostało uroczyście otwarte przez prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 października 2014 roku. Otwarcie przedszkola jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi władz SGGW i kolejną już formą pomocy socjalnej skierowaną do społeczności akademickiej. Placówka, mogąca pomieścić 47 przedszkolaków, obejmuje opieką dzieci pracowników, doktorantów oraz studentów SGGW w wieku od 3 do 6 lat, zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych warunkach. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895). Przedszkole funkcjonuje przez cały rok przedszkolny, który obejmuje okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Przedszkole jest czynne 10,5 godziny dziennie, od godziny 7:30 do godziny 18:00. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8:00 – 13:00. Zajęcia z podstawy programowej prowadzą i opiekę sprawują nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przedszkole posiada własny, ogrodzony, wyposażony w atestowany sprzęt plac zabaw. Placówka zapewnia wyżywienie dostarczane przez zewnętrzną firmę cateringową.

Regulamin Organizacyjny

Ramowy Rozkład Dnia

Grupy:

Pszczółki

Krasnale